<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
il  
đại từ giống đực
  • nó, hắn, ông ấy, anh ấy; cái ấy...
con trai ông không đến
  • (dùng với không ngôi) trời
trời mưa
trời gió
  • (dùng với không ngôi; không dịch)
phải lao động
nói dối là xấu hổ
có một lần
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt