<
Trang chủ » Tra từ
ignorance  
['ignərəns]
Cách viết khác : ignorantness ['ignərəntnis]
danh từ
Nếu nó làm sai thì chẳng qua là do ngu dốt mà thôi
      • hoàn toàn chẳng biết gì về........
chính phủ bù nhìn hoàn toàn chẳng biết gì về chiến lược chính trị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt