<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
if you throw mud enough, some of it will stick  
thành ngữ stick
      • nói xấu một trăm câu, thế nào cũng có người tin một câu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt