<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
if you don't like it, you will have to lump it  
thành ngữ lump
      • nếu không thích điều ấy, anh vẫn phải cam chịu thôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt