<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
if you dance, you must pay the fiddler  
thành ngữ fiddler
      • muốn ăn cá phải lội nước, muốn ăn hét phải đào giun
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt