<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
if you ask me  
thành ngữ ask
      • nếu anh muốn biết ý kiến của tôi
Nếu anh muốn biết ý kiến tôi thì đây : Anh ta sẽ không sống được bao lâu nữa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt