<
Trang chủ » Tra từ
idleness  
['aidlnis]
danh từ
  • sự lười nhác, sự biếng nhác
  • tình trạng không công ăn việc làm, tình trạng thất nghiệp
  • (kỹ thuật) tình trạng để không, tình trạng không dùng đến
  • sự vô ích, sự vô hiệu quả, sự không tác dụng
  • sự không đâu, sự không căn cứ, sự vẩn vơ, sự vu vơ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt