<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
idéaliste  
tính từ
  • duy tâm
nhà triết học duy tâm
thuyết duy tâm
  • lý tưởng chủ nghĩa, không thực tế
anh ta có cái nhìn không thực tế về vấn đề này
danh từ
  • người duy tâm
  • người lý tưởng chủ nghĩa, người không thực tế
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt