<
Trang chủ » Tra từ
hypocrisy  
[hi'pɔkrəsi]
danh từ
  • đạo đức giả
  • hành động đạo đức giả, thái độ đạo đức giả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt