<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
human nature  
['hju:mən 'neit∫ə]
danh từ
  • bản chất người, nhân bản, nhân tính
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt