<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
human interest  
['hju:mən 'intrist]
danh từ
  • khía cạnh tâm lý của một câu chuyện (hoặc một bài báo)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt