<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
human ecology  
['hju:mənni'kɔlədʒi]
danh từ
  • sinh thái học nhân văn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt