<
Trang chủ » Tra từ
human  
['hju:mən]
tính từ
  • (thuộc) con người, (thuộc) loài người
con người
bản tính con người, nhân tính
  • có tính người, có tình cảm của con người
      • nhân chi sơ, tính bổn thiện
      • không ai là hoàn toàn không mắc sai lầm, nhân vô thập toàn
danh từ
  • con người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt