<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
humain  
tính từ
cơ thể người
loài người, nhân loại
những mối quan hệ giữa con người với con người
giải phẫu người
đó là một phản ứng rất con người
  • nhân đạo
cử chỉ hào hiệp và nhân đạo
chọn giải pháp nhân đạo nhất
      • khoa học nhân văn
danh từ giống đực
  • tính người, bản chất con người
vượt lên trên bản chất con người
  • ( số nhiều, (văn học)) loài người
thế giới và loài người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt