<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
huile  
danh từ giống cái
 • dầu
dầu mỏ
dầu thực vật
tinh dầu
dầu ăn
dầu long não
dầu thánh
vết dầu
đèn dầu
 • (hội hoạ) màu dầu; tranh màu dầu
 • (thông tục) ( số nhiều) người có vai vế
quen thân với những người có vai vế
lúc đó ông ta là người có vai vế
   • sức lực (dốc vào một việc gì)
   • kiệt sức mà chết
   • đổ thêm dầu vào lửa
   • có công phu (tác phẩm)
   • (nghĩa bóng) vết dầu loang
   • an ủi ai bằng những lời dịu ngọt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt