<
Trang chủ » Tra từ
huge  
[hju:dʒ]
tính từ
  • to lớn, đồ sộ, khổng lồ
sai lầm to lớn
một con vật khổng lồ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt