<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hot link  
Kỹ thuật
  • liên kết nóng
Tin học
  • liên kết nóng Một phương pháp sao chép thông tin từ tài liệu này (tài liệu nguồn) sang một tài liệu khác (tài liệu đích), sao cho thông tin đó được cập nhật ngay nếu bạn làm thay đổi thông tin trong tài liệu nguồn. Trong các trình ứng dụng của Microsoft Windows, bạn có thể tạo nên một liên kết nóng bằng lệnh Paste/Link. Trong system 7 của Macintosh, thì mở trình đơn Edit và chọn dùng Publish trong tài liệu nguồn, rồi dán ( paste) mối liên kết ( link) đó bằng lệnh Subscribe trong tài liệu đích. Xem dynamic data exchange - DDE , warm link , và object linking and embedding - OLE
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt