<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hospital  
['hɔspitl]
danh từ
  • bệnh viện, nhà thương
  • tổ chức từ thiện, tổ chức cứu tế (chỉ dùng với danh từ riêng)
  • (sử học) nhà tế bần
      • trường Crai-xơ Hốt-xpi-tơn (tên một trường ở Luân-đôn)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt