<
Trang chủ » Tra từ
horse  
[hɔ:s]
danh từ
 • ngựa
đi ngựa, cưỡi ngựa
lên ngựa!
 • kỵ binh
kỵ binh và bộ binh
kỵ binh nhẹ
 • giá (có chân để phơi quần áo...)
 • (thần thoại,thần học) quỷ đầu ngựa đuôi cá
 • (động vật học) cá ngựa
 • (động vật học) con moóc
 • (hàng hải) dây thừng, dây chão
 • (ngành mỏ) khối đá nằm ngang (trong mạch mỏ)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bài dịch để quay cóp (của học sinh)
   • đánh cá con ngựa thua
   • ủng hộ phe thua
   • con ngựa ít người biết đến trong cuộc đua
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ứng cử viên ít người biết đến trong cuộc bầu cử
   • ăn (làm) khoẻ
   • vênh váo, làm bộ làm tịch, lên mặt ta đây
   • thay ngựa giữa dòng
   • đó là một vấn đề hoàn toàn khác
   • xem thường điều gì mà không hề bị trừng phạt
   • theo nguồn tin đáng tin cậy
   • bình tĩnh lại! đừng vội!
   • bạn có thể tạo cơ hội tốt cho người ta, nhưng họ vẫn có thể bỏ cơ hội ấy
   • mất trâu mới lo làm chuồng
   • từ chối hoặc bài bác của biếu không
   • người luôn vui vẻ nhận việc, mà không nề hà chi cả
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt