<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
honte  
danh từ giống cái
 • sự xấu hổ, sự hổ thẹn; điều xấu hổ, điều hổ thẹn
xấu hổ vì đã nói dối
hổ thẹn vì nguồn gốc của mình
 • điều sỉ nhục, điều nhục nhã, mối nhơ nhuốc
là mối nhơ nhuốc cho gia đình
thật là nhục nhã
   • vô liêm sỉ, không biết xấu hổ
   • sự nhục nhã; sự thất bại hoàn toàn
   • làm xấu hổ
làm xấu hổ cha mẹ
   • vượt hẳn
cậu học trò này vượt hẳn các cậu khác
   • chê trách
chê trách tính lười của một học sinh
   • sự xấu hổ không đáng
   • đáng thẹn cho
   • xấu hổ quá
   • không biết nhục nhã; vô liêm sỉ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt