<
Trang chủ » Tra từ
homo  
['houmou]
danh từ
  • con người
      • (sinh vật học) giống người hiện thời
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt