<
Trang chủ » Tra từ
hoàn cảnh  
[hoàn cảnh]
  • situation; circumstances
To adapt to circumstances; To accommodate oneself to circumstances
They refuse to face the reality of their situation
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt