<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
historique  
tính từ
những nhân vật lịch sử
hoàn cảnh lịch sử
chủ nghĩa duy vật lịch sử
sự kiện lịch sử
      • (thân mật) đó là chuyện có thực
danh từ giống đực
  • quá trình, lịch sử
kể lại quá trình của một sự kiện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt