<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
histoire  
danh từ giống cái
 • lịch sử
lịch sử một dân tộc
lịch sử Việt Nam
lịch sử sẽ phán xét
theo dòng lịch sử
lưu tên trong sử sách
sách lịch sử; sách sử học
 • sử học
giáo sư sử học
 • sách sử học
mua một cuốn sách sử Việt Nam
 • truyện; chuyện
kể chuyện
một chuyện tình
 • chuyện láo
đó là chuyện láo hết
 • chuyện lôi thôi
có chuyện lôi thôi với ai
 • (thân mật) đồ vật
đem theo một đống đồ vật
   • cứ theo người ta đồn đại
   • không có hay ho gì cho nó
   • câu chuyện còn dài, không thể kể hết ngay được
   • đó lại là chuyện khác
   • (thân mật) cốt để, chỉ để
chỉ để đùa thôi
   • (từ cũ; nghĩa cũ) vạn vật học
   • điều thú vị nhất trong câu chuyện
   • không vấn đề gì cả, không có gì đặc biệt cả
tất cả xảy ra không có vấn đề (trở ngại) gì cả
một cuộc sống không có gì đặc biệt cả
   • đấy lại là một khó khăn mới
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt