<
Trang chủ » Tra từ
highly  
['haili]
phó từ
  • rất, lắm, hết sức, ở mức độ cao
hết sức ca ngợi
  • tốt, cao; với ý tôn trọng, với ý ca ngợi
coi trọng ai; tôn trọng ai
      • nói tốt về ai; ca ngợi ai
      • xuất thân từ dòng dõi quý phái
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt