<
Trang chủ » Tra từ
high-ranking  
['hai'ræηkiη]
tính từ
  • ở địa vị cao, cấp cao
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt