<
Trang chủ » Tra từ
hiện tượng  
[hiện tượng]
  • phenomenon
To observe a physical phenomenon
To eliminate negative phenomena in public hospitals
Football is a 20th-century phenomenon
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt