<
Trang chủ » Tra từ
hiện ra  
[hiện ra]
  • to appear; to turn up; to manifest itself
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt