<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
her  
[hə:]
đại từ nhân xưng
  • nó, cô ấy, bà ấy, chị ấy...
đưa cái đó cho cô ấy
có phải cô ta đó không?
tính từ sở hữu
  • của nó, của cô ấy, của bà ấy, của chị ấy...
quyển sách của cô ấy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt