<
Trang chủ » Tra từ
headquarters  
['hed'kwɔ:təz]
danh từ, viết tắt là HQ , động từ theo sau có thể ở số ít hoặc số nhiều
  • (quân sự) địa điểm từ đó kiểm soát hoạt động của một tổ chức; sở chỉ huy; cơ quan đầu não
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt