<
Trang chủ » Tra từ
he  
[hi:]
đại từ
  • nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ người và động vật giống đực)
danh từ
  • đàn ông; con đực
  • ( định ngữ) đực (động vật)
viết tắt
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt