<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
have  
[hæv, həv, v]
Cách viết khác : has [hæz, həz, əz, z] had [hæd]
động từ

không có việc gì làm
tháng sáu có 30 ngày
 • ( + from ) nhận được, biết được
nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin
 • ăn; uống; hút
ăn sáng
uống một chút trà
hút một điếu thuốc lá
 • hưởng; bị
được hưởng một thời gian vui thích
bị nhức đầu
bị gãy chân
 • cho phép; muốn (ai làm gì)
tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy
 • biết, hiểu; nhớ
không biết tiếng Hy-lạp
hãy nhớ là...
 • ( + to ) phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải
phải làm công việc của mình
 • nói, cho là, chủ trương; tin chắc là
as Shakespeare has it
như Sếch-xpia đã nói
anh ta chủ trương là...; anh ta tin chắc là... một cái
 • thắng, thắng thế
phiếu thuận thắng
tôi đã thắng hắn
 • tóm, nắm, nắm chặt ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
bóp chặt cổ ai
I have it !
(nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi!
 • sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì...)
bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào
 • (từ lóng) bịp, lừa bịp
cậu bị bịp rồi
   • tấn công, công kích
   • có mặc, vẫn mặc (quần áo...); có đội, vẫn đội (mũ...)
có đội mũ
không mặc cái gì, trần truồng
   • gọi lên, triệu lên, mời lên
   • bắt, đưa ra toà
   • ngừng lại!, thôi!
   • giải quyết một cuộc tranh cãi, nói cho ra lý lẽ
   • đi nhổ răng
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không có thế lợi gì hơn ai
   • không có chứng cớ gì để buộc tội ai
   • (từ lóng) thằng cha ấy thế là toi rồi
   • thằng cha ấy thế là hết thời (lỗi thời) rồi
   • thằng cha ấy chẳng hòng gì được nữa đâu
danh từ
 • (từ lóng) sự lừa bịp; hành động lừa bịp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt