<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
haven't  
['hævnt]
Cách viết khác : have-not ['hævnɔt]
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt