<
Trang chủ » Tra từ
haste  
[heist]
danh từ
 • sự vội vàng, sự vội vã, sự gấp rút
gấp lên!, mau lên!
 • sự hấp tấp
   • thà chậm mà chắc
   • vội vàng, hấp tấp
   • lập gia đình hấp tấp ắt sẽ hối hận dài dài
nội động từ
 • vội, vội vàng, vội vã
 • hấp tấp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt