<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
happen  
['hæpən]
nội động từ
 • xảy đến, xảy ra; ngẫu nhiên xảy ra, tình cờ xảy ra
câu chuyện xảy ra đêm qua
tai nạn xảy ra như thế nào?
nếu có chuyện gì xảy ra với nó, hãy cho tôi biết
 • tình cờ, ngẫu nhiên
tình cờ tôi nói đến điều đó
tình cờ cô ta vắng nhà khi anh ta gọi điện thoại đến
 • ( + on something ) tình cờ gặp, ngẫu nhiên gặp; ngẫu nhiên tìm thấy cái gì
   • ngẫu nhiên mà, tình cờ mà
mãi đến hôm qua chúng tôi mới tình cờ gặp cô ta
   • nếu tôi có mệnh hệ nào
   • việc gì đến phải đến
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt