<
Trang chủ » Tra từ
handsome  
['hænsəm]
tính từ
  • đẹp
người đẹp trai
  • tốt đẹp, rộng rãi, hào phóng, hậu hĩ
cách đối xử rộng rãi, hào phóng
  • lớn, đáng kể
tài sản lớn
      • xét người bằng việc làm đừng xét qua lời nói; đẹp nết hơn đẹp người; tốt gỗ hơn tốt nước sơn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt