<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
handsaw  
['hændsɔ:]
danh từ
  • cưa sử dụng bằng tay, cưa tay
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt