<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
handicapped  
['hændikæpt]
tính từ
  • bị một tật nguyền tinh thần hoặc thể xác nghiêm trọng
danh từ
  • ( the handicapped ) những người bị tật nguyền; những người tàn tật
trường học cho những người bị tật nguyền nặng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt