<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hairstreak  
['heə,stri:k]
danh từ
  • loại bướm nhỏ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt