<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hairsplitting  
hairsplitting
hairsplitting (adj)
nitpicking, cavilling, pettifoggery, equivocation, pedantry, quibbling
antonym: straightforward


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt