<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
hair-space  
['heəspeis]
danh từ
  • (ngành in) khoảng cách rất hẹp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt