<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
haïssable  
tính từ
  • đáng căm thù; đáng ghét
tôi cho chiến tranh là đáng căm thù
một gã đáng ghét
thời tiết đáng ghét
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt