<
Trang chủ » Tra từ
hứ  
[hứ]
  • (denoting discontent). Hell!
Hell! I won't go.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt