<
Trang chủ » Tra từ
hụt  
[hụt]
  • unsuccessful; manqué
  • to decrease; to go down
  • to miss
To miss one's mark/shot
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt