<
Trang chủ » Tra từ
hỏi ý kiến  
[hỏi ý kiến]
  • to ask somebody's advice; to ask somebody for advice; to take advice from somebody; to consult
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt