<
Trang chủ » Tra từ
hẹp hòi  
[hẹp hòi]
  • small-minded; narrow-minded; insular; illiberal
Insular prejudice
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt