<
Trang chủ » Tra từ
hẹp  
[hẹp]
tính từ
  • narrow; confined; strait
strait way; the narrow way
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt