<
Trang chủ » Tra từ
hạt nhân  
[hạt nhân]
  • nucleus
Atomic number: The number of protons in an atomic nucleus
  • nuclear
Nuclear safety
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt