<
Trang chủ » Tra từ
hình học  
[hình học]
  • geometry
Geometry book
Classical geometry
To apply the methods of algebra to geometry
  • geometric; geometrical
Geometrical optics applies the laws of reflection and refraction of light to the design of lenses.
      • Geometrician
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt