<
Trang chủ » Tra từ
hình  
[hình]
  • form; shape; figure
An elephant-shaped mountain.
Geometric figure
  • figure; illustration
Xem hình 21 b
See figure 21b
"See illustration on opposite page"
A geometry problem
  • photograph; picture
To take a photograph
To cut a photograph from a newspaper
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt